SUSSEX SHOTOKAN KARATE-DO

2nd Kyu

Grades

website design software

2nd KYU GRADING SYLLABUS Brown to Brown & White

Basics

 

 

 

Shiai

 

 

 

 

Ren-Geri

 

Age-uke / Gyaku-tsuki

Soto-uke / Gyaku-tsuki Chudan

Uchi-uke / Kizami-tsuki / Gyaku-tsuki

Shuto-uke in Kokutsu Dachi / Front leg Mawashi-geri / Nukite in Zenkutsu

Kizami-tsuki / Oi-tsuki / Gyaku-tsuki

Mae-geri / Oi-tsuki / Gyaku-tsuki 

Mawashi-geri Jodan / Uraken / Gyaku-tsuki

Yoko Geri Kekomi / Uraken / Gyaku-tsuki

Ushiro-geri / Uraken / Gyaku -tsuki

Mae-geri / Kekomi / Mawashi-geri / Ushiro-geri

x 4 Forward

x 4 Backward

x 4 Forward

x 4 Backward

x 4 Turn & repeat

x 4 Turn

x 4 Turn

x 4 Turn

x 4 Turn

x 1 Turn & repeat

Kata

Bassai Dai

 

Kumite

Jyu Ippon (One Step freestyle) Jodan,Chudan,Mae-geri,Kekomi,Mawashi-geri

Jyu Kumite ( Freestyle sparring )

 

[Home] [Clubs] [Instructors] [Events Calander] [Grading Sylabus] [9th Kyu] [8th Kyu] [7th Kyu] [6th Kyu] [5th Kyu] [4th Kyu] [3rd Kyu] [2nd Kyu] [1st Kyu] [1st Dan] [2nd Dan] [3rd Dan] [Contact Us] [Usefull Links] [Downloads] [Events Calander]